Algemene voorwaarden ProGra

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Pro Pedis:

Pedicurepraktijk Pro Pedis, de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij  zowel het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten) als bij de  Geschillencommissie Consumentenzaken, zich georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ProVoet, en

Actief in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Cliënt:

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Pro Pedis en/of in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;

Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening tussen Pro Pedis en Cliënt;

Diensten en leveringen:

Behandelingen, adviezen en producten die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en voetnagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

Partijen:

Pro Pedis en de wederpartij bij de overeenkomst;

ProVoet: de Landelijke Organisatie (de brancheorganisatie) voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pro Pedis en op alle met Pro Pedis aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, dan wel het aanschaffen van een product, dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk met Pro Pedis is ingestemd. De toepasselijkheid van alle andere eventuele voorwaarden, met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche gedateerd december 2009, met kenmerk AV CZ/90, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Pro Pedis behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien blijkt dat een bepaling van deze voorwaarden niet (meer) geldig is, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden van kracht. De desbetreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling, welke het beoogde gevolg van de vervallen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Pro Pedis is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt, uitsluitend nadat cliënt vooraf in kennis is gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 3. Inspanningen

Pro Pedis zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschapen met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pro Pedis sluit uitdrukkelijk uit dat de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden moeten worden aangemerkt. Pro Pedis zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Derden kunnen aan de inhoud van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, het resultaat en aan de wijze waarop aan de dienstverlening al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

4.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

4.2 Annulering door cliënt
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Pro Pedis melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Pro Pedis gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

4.3 Annulering door Pro Pedis
Pro Pedis moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag Pro Pedis de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan Pro Pedis de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 4.2 t/m 4.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Pro Pedis of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pro Pedis of cliënt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Cliënt is echter verplicht om Pro Pedis te betalen voor alle dienstverlening die uit hoofde van de overeenkomst verricht zijn en leveringen vóór de totstandkoming van de overmachtsituatie.

Artikel 5. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Pro Pedis aangegeven bank- en of girorekening op het tijdstip van de dienstverlening, koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaar tegen onder andere de hoogte van de betaling schorten de betalingsverplichting niet op.

Pro Pedis vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, in folders en overige media-uitingen en/of de website www.propedis.nl
De gemelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw, exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

Pro Pedis behoudt zich het recht voor prijswijzigingen tussentijds door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk.

5.1 Wet Incassokosten
Sinds 1 juli 2012 geldt de Wet Incassokosten (WIK). Wij moeten ons aan deze wet houden. Dit houdt in dat iemand die niet betaalt 4 maanden lang elke maand een brief van ons krijgt. De eerste brief is de zogenaamde servicebrief. Hieraan zijn nog geen kosten verbonden. Bij de tweede brief worden € 15 incassokosten in rekening gebracht, bij de derde € 25 en bij de laatste brief € 40. Volgt dan nog geen betaling? Dan wordt de vordering van het totaal openstaande bedrag overgedragen aan een incassobureau. Dit bureau brengt dan de maximaal toegestane incassokosten, btw en rente in rekening.

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Pro Pedis vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pro Pedis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Pro Pedis neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een cliëntkaart. Pro Pedis behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pro Pedis zal gegevens van de cliënt niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke of mondelinge toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 7. Geheimhouding

Pro Pedis is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pro Pedis verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Pro Pedis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pro Pedis is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Cliënt draagt er zorg voor dat alle relevante gegevens, waarvan Pro Pedis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk (zouden kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Pro Pedis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pro Pedis zijn verstrekt, is Pro Pedis gerechtigd, de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Pro Pedis is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Garantie

Pro Pedis geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd, of anders binnen één dag indien volgens Pro Pedis medische hulp direct noodzakelijk wordt geacht.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of de aanwijzingen van Pro Pedis heeft gebruikt.

Artikel 10. Beschadiging & diefstal

Pro Pedis heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pro Pedis meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag vertoont dan wel blijft vertonen, heeft Pro Pedis het recht de cliënt met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd, de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 12. Auteursrecht

Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Pro Pedis zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 13. Klachten

Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen direct na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan telefonisch, schriftelijk dan wel elektronisch bij Pro Pedis te melden.
Pro Pedis dient klachten afdoende te onderzoeken. Pro Pedis zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen 7 dagen zoals omschreven in artikel 9, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Pro Pedis verstrekt in dat geval informatie over de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging aan de cliënt.

Artikel 14. Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënt en Pro Pedis over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door cliënt als Pro Pedis aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pro Pedis heeft ingediend.

Nadat de klacht bij Pro Pedis is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is Pro Pedis aan deze keuze gebonden. Indien Pro Pedis een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Pro Pedis dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 15. Nakominggarantie

15.1    ProVoet staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

15.2   Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ProVoet aan de cliënt uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de cliënt dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de cliënt aangeboden zijn vordering aan ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de cliënt.

15.3   ProVoet verschaft geen nakominggarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de cliënt is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surseance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

Artikel 16. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pro Pedis en de cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst openbaar gemaakte dan wel gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.